Bộ môn Sinh học phân tử

I. Giới thiệu về Bộ môn Sinh học phân tử

1. Giới thiệu chung
 
- Địa điểm trụ sở chính: Viện Di truyền Nông nghiệp, Đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm,
Hà Nội
- Điện thoại:           +84 4 37480871/ +84 4 37480835
- Fax:                     +84 4 37543196                                
- E-mail               sinhhocphantu-vdt@googlegroups.com
 
2. Chức năng, nhiệm vụ:
- Nghiên cứu, xác định và lập bản đồ phân tử các QTL/gen liên kết tính trạng nông sinh học, yếu tố cấu thành năng suất, tính kháng một số tác nhân sinh học và phi sinh học ở một số giống cây trồng quan trọng (lúa, đậu tương, lạc, bông, cây dùng làm năng lượng sinh học, cây dược liệu...)
- Ứng dụng công nghệ chỉ thị phân tử kết hợp các phương pháp lai tạo và chọn giống truyền thống để chọn tạo giống cây trồng mới với những đặc tính mong muốn.
- Nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng các phương pháp, công nghệ tiên tiến, mới của thế giới trong lĩnh vực sinh học phân tử .
- Nghiên cứu genome học chức năng của một số gen có giá trị kinh tế ở một số cây trồng.
- Khảo nghiệm đánh giá rủi ro cây trồng biến đổi gen đối với đa dạng sinh học và môi trường Việt Nam (diện hẹp, diện rộng).
- Nghiên cứu và giám định cây trồng biến đổi gen và các sản phẩm của chúng phục vụ cho công tác quản lý cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam.
3. Cơ cấu tổ chức:
       - Lãnh đạo bộ môn:

Trưởng bộ môn Phó trưởng Bộ môn
TS. Lê Hùng Lĩnh Ths. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Email: lehunglinhbio@yahoo.com Email: nguyetha176@gmail.com
 

 - Tổng số CBCNV 12 cán bộ, gồm 6 cán bộ biên chế và 6 cán bộ hợp đồng. Trong đó có 2 Tiến sĩ, 5 Thạc sĩ, 5 cán bộ là kỹ sư, cử nhân chuyên ngành công nghệ sinh học.  
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Các kết quả nghiên cứu khoa học
* Các đề tài dự án trong 5 năm trở lại đây
1.1. Tạo giống lúa chịu ngập chìm và mặn thích nghi với điều kiện nước biển dâng cho các vùng đồng bằng ven biển Việt Nam. Đã hoàn thành pha I năm 2012. Đang thực hiện pha II (2013-2015)
1.3. Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử liên kết với tính trạng tăng số hạt trên bông để tạo giống lúa thuần cao sản. Đang thực hiện (2011-2015)
1.4. Nghiên cứu áp dụng chỉ thị phân tử để chọn tạo giống bông có chất lượng xơ tốt. Đã hoàn thành năm 2013
1.2. Hợp tác nghiên cứu phát triển nguồn gen lúa bản địa với Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Đã hoàn thành năm 2012
1.5. Xây dựng quy trình xác định tính khác biệt của giống lúa bằng sinh học phân tử hỗ trợ cho khảo nghiệm DUS. Đã hoàn thành năm 2012
1.6. Chọn tạo giống lúa thuần kháng rầy bằng công nghệ chỉ thị phân tử. Đã hoàn thành năm 2012
1.9. Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển giống lúa thuần năng suất cao chống chịu bạc lá cho các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Đã hoàn thành năm 2012.
1.7. Chọn tạo giống lúa thuần kháng bệnh bạc lá bằng công nghệ chỉ thị phân tử. Đã hoàn thành năm 2011.
1.8. Ứng dụng công nghệ chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống bông kháng bệnh xanh lùn. Đã hoàn thành năm 2011.
      * Công trình công bố trong 10 năm trở lại đây:
16 công trình đăng trên các Tạp chí Quốc tế; 35 công trình đăng trên Tạp chí trong nước.
* Chọn tạo giống:
- 01 giống lúa được công nhận giống Quốc gia: DT57
- 01 giống lúa được công nhận giống SX thử: KR1