Nghiên cứu liên kết trên toàn hệ gen các tính trạng ảnh hưởng đến năng suất của tập đoàn lúa Việt Nam, phục vụ chương trình chọn tạo giống lúa bản địa

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu liên kết trên toàn hệ gen các tính trạng ảnh hưởng đến năng suất của tập đoàn lúa Việt Nam, phục vụ chương trình chọn tạo giống lúa bản địa
Chương trình: Đề tài nghiên cứu cơ bản
Mục tiêu: - Xác định QTLs/gen tiềm năng ảnh hưởng đến năng suất lúa, đặc biệt là đến tính trạng cấu trúc bông.
- Phân tích chức năng các gen tiềm năng liên kết với QTL, quy định tính trạng năng suất
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết quả: - Xác định được ít nhất 2 QTLs liên kết với tính trạng cấu trúc bông và năng suất 
-Xác định được 4 đến 8 dòng lúa địa phương phù hợp với các chương trình tiền lai giống năng suất.
-Xác định được ít nhất 2 gen tiềm năng liên kết với QTLs
-2 bài báo quốc tế
-1 bài báo trong nước
-Đào tạo 2 thạc sỹ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Khổng Ngân Giang