Bộ môn Bệnh học phân tử - Viện DI truyền Nông nghiệp năm 2004