Trung tâm hoa cây cảnh - Viện Di truyền Nông nghiệp năm 2004