Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật - Viện DI truyền Nông nghiệp năm 2004