Trạm thực nghiệm Công nghệ sinh học Văn Giang - Viện DI truyền Nông nghiệp năm 2004