Tổ Đa dạng di truyền và Công nghệ môi trường Nông nghiệp - Viện DI truyền Nông nghiệp năm 2004