ÁP DỤNG CRISPR-CAS9 ĐỂ XÁC ĐỊNH GEN TỰ VỆ TOMV Ở CÂY CÀ CHUA

Bất hoạt RNA là một cơ chế được áp dụng trên thực vật để chúng tự vệ trước sự xâm nhiễm của pathogens. Trong cây cà chua, họ gen DCL có nhiệm vụ sản sinh ra những phân tử sRNA (small RNAs), đây là những phân tử rất cần cho sự xác định ra những acid nucleic của virus ngoại sinh phục vụ “silencing”.

Trong 4 protein DCL, DCL2 ít được nghiên cứu nhất. Do đó, muốn biết được chức năng của proteinDCL2 trong cà chua, loài cây rau chính được tiêu thụ đứng hàng thứ hai trên thế giới, Hongliang Zhu và cs. thuộc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc đã sử dụng hệ thống CRISPR-Cas9 để knockout tìm hiểu chức năng của DCL2. Họ tạo đột biến có chủ đích gen DCL2b và tìm thấy sự mất đoạn khoảng 5 bp có tính chất đồng hợp tử, gây ra stop codon sớm hơn trong dòng đột biến này. Những đột biến ấy có hình thái phát triển bình thường, nhưng thể hiện sự khiếm khuyết nghiêm trọng trên lá, hoa, quả khi bị xâm nhiễm bởi Tomato Mosaic Virus (ToMV). Kết quả cho thấy vai trò chính của DCL2b trong hệ thống tự vệ của cà chua chống lại ToMV. Phân tích sâu hơn cho thấy vai trò của protein này trong sinh tổng hợp 22-nt miRNAs. Kết quả cho chúng ta cái nhìn mới về hệ thống tự vệ đối với virus của cây cà chua

Tham khảo thêm trên Horticulture Research
Nguồn: www.isaaa.org