Bộ môn nuôi cấy mô và công nghệ tế bào - Viện Di truyền Nông nghiệp năm 2004