Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tuyển viên chức cho các đơn vị thành viên gồm: i) Viện Di truyền nông nghiệp; ii) Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm; iii) Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; iv) Viện Nghiên cứu Ngô. Tổ chức thi tuyển tại Hội đồng thi tuyển Viện Di truyền nông nghiệp.

Tổ chức Hội nghị khoa học năm 2015

Viện Di truyền nông nghiệp tổ chức Hội nghị khoa học nhằm rà soát định hướng nghiên cứu và đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học của viện với các thông tin cụ thể sau

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019