Giới thiệu Viện Di Truyền Nông Nghiệp

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

A.  Vị trí chức năng
1. Viện Di truyền Nông nghiệp được thành lập theo điểm “a” “khoản 1” Điều 2 Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 09/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
2. Viện Di truyền Nông nghiệp  là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản có định hướng và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực di truyền và công nghệ sinh học nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Ngành.
3. Viện Di truyền Nông nghiệp được nhà nước cấp kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của Pháp luật.
Tên giao dịch Quốc tế tiếng Anh của Viện là Agricultural Genetics Institute, viết tắt AGI
Trụ sở chính của Viện đặt tại km2 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

B.   Nhiệm vụ của Viện
1. Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực di truyền và công nghệ sinh học dài hạn, năm năm và hàng năm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện
2. Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực:
a) Quy luật di truyền và biến dị ở mức độ phân tử, tế bào, cá thể và quần thể trên cây trồng và vi sinh vật;
b) Ứng dụng công nghệ AND tái tổ hợp và công nghệ Nano để phân tích genome thực vật;
c) Ứng dụng phương pháp di truyền và công nghệ sinh học để đa dạng nguồn gen, tạo vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn, tạo giống cây trồng và vi sinh vật;
d) Phát triển và ứng dụng tin sinh học để xây dựng cơ sở dữ liệu hệ gen cây trồng và vi sinh vật: bản đồ gen, trình tự gen, chức năng gen, cây trồng biến đổi gen, sản phẩm biến đổi gen;
đ) Ứng dụng giải pháp công nghệ nhằm bảo vệ môi trường sinh học nông nghiệp, đa dạng sinh học và an toàn sinh học;
3. Thực hiện nhiệm vụ chuyển giao công nghệ, khuyến nông thuộc lĩnh vực di truyền và công nghệ sinh học.
4. Thực hiện hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực di truyền và công nghệ sinh học nông nghiệp với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo quy định của Nhà nước.
5. Liên kết, hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực được giao với các tổ chức trong nước theo quy định của pháp luật.
6. Sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật

TỔ CHỨC BỘ MÁY 

•    Lãnh đạo Viện:

GS. TS. Phạm Xuân Hội Viện Trưởng ĐTCQ: (0243) 754 47 12
Email:xuanhoi.pham@gmail.com
     
PGS. TS. Khuất Hữu Trung Phó Viện trưởng

ĐTCQ: (0243) 754 07 64
Email: khuathuutrung@yahoo.com

TS. Lê Đức Thảo Phó Viện trưởng    ĐTCQ: (0243) 748 10 95        
Email:leducthao@agi.vaas.vn

    Các phòng nghiệp vụ:
-    Văn phòng Viện
-    Phòng Khoa học và HTQT

•    Các bộ môn nghiên cứu
-    Bộ môn Đột biến và Ưu thế lai
-    Bộ môn  Công nghệ vi sinh
-    Bộ môn Sinh học phân tử
-    Bộ môn Bệnh học phân tử
-    Bộ môn Kỹ thuật di truyền

•    Đơn vị sự nghiệp
-    Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Công nghệ Tế bào thực vật
-    Trung tâm Thực nghiệm sinh học nông nghiệp Công nghệ cao
-    Trung tâm nghiên cứu và phát triển nấm
-    Phòng giám định sinh vật và sản phẩm biến đổi gen