Luật Trồng trọt

LUẬT TRỒNG TRỌT

Luật số: 31/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 về Luật Trồng trọt. Luật này quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt.
 tải về Luật Trồng trọt 2018

Thông tư số 17/2019/ TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 Ban hành danh mục loài cây trồng chính
chi tiết Thông tư số 17

Thông tư số 18/2019/ TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt
chi tiết Thông tư số 18

Thông tư số 19/2019/ TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 Quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng
chi tiết Thông tư số 19

Thông tư số 26/2019/ TT-BNNPTNT ngày27/12/2019 Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu
 chi tiết Thông tư số 26

Nghị định 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/12/2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
 chi tiết Nghị định 94