EFSA công bố các ý kiến khoa học về cải dầu MS11

Ủy ban an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) về các sinh vật biến đổi gen (GMO) đã công bố Ý kiến ​​khoa học về sự an toàn của sự kiện cải dầu MS11. Ý kiến ​​khoa học được công bố dựa trên hồ sơ EFSA ‐ GMO ‐ BE ‐ 2016‐138 theo Quy định (EC) số 1829/2003 cho nhập khẩu, chế biến và sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.
Cải dầu MS11 được phát triển là dòng bất dục đực và có khả năng chịu thuốc diệt cỏ glufosinate. Dựa trên thông tin được cung cấp trong hồ sơ, Hội đồng GMO kết luận rằng với các dữ liệu mô tả phân tử và phân tích tin sinh học không đòi hỏi thêm việc đánh giá an toàn thực phẩm / thức ăn. Không có sự khác biệt nào được xác định trong các đặc điểm nông học / kiểu hình được thử nghiệm giữa cải dầu MS11 và cải dầu truyền thống.
Ý kiến ​​khoa học cũng nêu rõ rằng không có kết luận nào có thể được rút ra đối với các phân tích thành phần do thiếu bộ dữ liệu thành phần tương ứng. Không có mối quan tâm về độc tính hoặc dị ứng được xác định đối với các protein barnase, bastar và PAT / bar biểu hiện trong hạt cải dầu MS11. Do tính không đầy đủ của phân tích thành phần, không thể hoàn thành đánh giá độc tính, dị ứng và dinh dưỡng của hạt cải dầu MS11. Tuy nhiên, trong trường hợp vô tình phát tán hạt giống cải dầu MS11 ra môi trường thì hạt cải dầu  MS11 sẽ không gây lo ngại về an toàn môi trường.
Do cải dầu MS11 được thiết kế chỉ sử dụng để sản xuất hạt giống lai, nên nó sẽ không được thương mại hóa như một sản phẩm độc lập cho sử dụng làm thực phẩm / thức ăn chăn nuôi. Do đó, hạt giống được thu hoạch từ cải dầu MS11 dự kiến ​​sẽ không được đưa vào chuỗi thức ăn / thức ăn chăn nuôi, trừ khi vô tình. Trong bối cảnh này, Hội đồng GMO lưu ý rằng cải dầu MS11 sẽ không gây rủi ro cho người và động vật, trong khi quy mô tiếp xúc với môi trường sẽ giảm đáng kể so với sản phẩm độc lập.
Để biết thêm chi tiết, đọc ý kiến ​​khoa học trong EFSA Journal.

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp?Date=5/27/2020