VĂN PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ GEN CỦA AUSTRALIA CẤP GIẤY PHÉP CHO THƯƠNG MẠI HÓA CẢI DẦU BIẾN ĐỔI GEN CHỊU THUỐC TRỪ CỎ

Văn phòng Quản lý công nghệ gen của Australia (OGTR) đã ban hành giấy phép cho sự kiện DIR 139 của Công ty Pioneer Hi-Bred Australia Pty Ltd., cho phép thương mại hóa cải dầu biến đổi gen (GM) có khả năng chịu thuốc trừ cỏ Optimum® Gly. Sự kiện này được phép thương mại hóa trên khắp nước Úc. Cải dầu GM và các sản phẩm có nguồn gốc từ cây cải dầu GM đã được cấp phép cho sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Tổ chức Tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) đã phê chuẩn việc sử dụng làm thực phẩm các nguyên liệu có nguồn gốc từ cây cải dầu GM này.

Quyết định cấp giấy phép được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến về đánh giá rủi ro và kế hoạch quản lý rủi ro (RARMP) với công chúng, chính quyền bang và vùng lãnh thổ, các cơ quan Chính phủ Úc, Bộ trưởng Bộ Môi trường, Ủy ban Cố vấn kỹ thuật công nghệ gen và các hội đồng địa phương, theo quy định của Luật Công nghệ gen 2000 và pháp luật Nhà nước và vùng lãnh thổ tương ứng.

Báo cáo Đánh giá rủi ro và kế hoạch quản lý rủi ro (RARMP) bản cuối, cũng như  báo cáo tóm tắt,  tập hợp các câu hỏi và trả lời liên quan đến quyết định này, và một bản sao của giấy phép hiện đã được công bố trên trang DIR 139 của website OGTR. 
Nguồn: www.isaaa.org