GEN PTRA/NINV CỦA CAM ĐẮNG QUY ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU NHIỀU YẾU TỐ BẤT LỢI PHI SINH HỌC

Alkaline / neutral invertase (A / N-INV) là một enzyme phiên mã ngược, trung tính, không thể thủy phân sucrose thành glucose và fructose và enzyme này rất cần thiết cho sự sinh trưởng, phát triển bình thường và chống chịu điều kiện bất lợi của cây trồng. Tuy nhiên, các cơ chế hỗ trợ vai trò của nó trong khả năng chống chịu các bất lợi phi sinh học vẫn chưa chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Nông Nghiệp Huazhong ở Trung Quốc, đứng đầu là Bachar Dahro, đã phân lập và xác định được gen A/N-INV (PtrA/NINV) từ cam đắng (Poncirus trifoliate), một loài cam quýt xứ lạnh.

Mức độ biểu hiện gen PtrA/NINV đã cho thấy protein được tạo ra trong điều kiện bị lạnh, mặn, mất nước, có sucrose và ABA, nhưng hàm lượng glucose giảm. Nó cũng được xác định có tính cục bộ trong lục lạp và ty thể. Siêu biểu hiện của PtrA/NINV dẫn đến hoạt tính A/N-INV cao hơn và giảm mạnh hơn hàm lượng đường trong điều kiện bình thường và điều kiện bất lợi. Kết quả là tăng cường khả năng chống chịu nhiều yếu tố bất lợi, bao gồm lạnh, độ mặn cao và hạn hán.

PtrA/NINV là một gen quan trọng liên quan đến sự phân hủy sucrose, và đóng một vai trò tích cực trong việc chống chịu các bất lợi phi sinh học. Như vậy, PtrA/NINV có tiềm năng rất lớn được sử dụng trong chọn giống cây trồng chuyển gen có khả năng chống chịu các điều kiện bất lợi.

Để có thêm thông tin, đọc toàn văn bài báo trên BMC Plant Biology.
 

Nguồn: www.isaaa.org