SỰ CHẤP NHẬN THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN TĂNG LÊN CÙNG VỚI MỨC ĐỘ GIÁO DỤC VÀ THU NHẬP

Khảo sát của YouGov và Huffington Post cho thấy nhận thức về GMO có thể liên quan đến trình độ học vấn và thu nhập gia đình.
Tổng cộng 1.000 người Mỹ trưởng thành đã được phỏng vấn về các vấn đề khoa học từ ngày 8-10 tháng 4 năm 2016. Một trong những câu hỏi đã được hỏi là "Bạn có nghĩ rằng khi ăn thực phẩm biến đổi gen  là an toàn hay không an toàn?" Kết quả cho thấy gần một nửa (49%) số người được hỏi có trình độ đại học cho biết họ tin rằng thực phẩm biến đổi gen "nói chung là an toàn", so với 36% những người có trình độ cao đẳng và chỉ 22% những người đã tốt nghiệp trung học hoặc thấp hơn.

Thu nhập gia đình cũng được tìm thấy là một yếu tố trong nhận thức về thực phẩm biến đổi gen. Một nửa (51%) số người được hỏi có mức thu nhập gia đình hàng năm là $ 100.000 hoặc nhiều hơn nói rằng họ tin GMOs là an toàn để ăn, so với 42% những người có thu nhập $ 50.000 đến $ 100.000, và 26% những người có thu nhập dưới $ 50.000.

Đọc kết quả cuộc khảo sát tại YouGov's website.
Nguồn: www.isaaa.org