SỬ DỤNG CRISPR/CAS9 ĐỂ TÁCH CHÍNH XÁC NHỮNG GEN CHUYỂN CỦA CÂY LÚA

Hệ thống CRISPR/Cas9 là một công cụ hữu hiệu trong chỉnh sửa gen có chức năng thông qua sửa chữa lại đứt gãy sợi đôi sinh ra bởi đột biến điểm. Hệ thống RNA-guided nuclease này hầu như được áp dụng nhằm kích hoạt đột biến điểm hoặc đột biến chèn đoạn ngắn tại một hoặc nhiều loci.
 Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Arkansas, đứng đầu là Vibha Srivastava, đã sử dụng CRISPR/Cas9 để cắt những marker genes của genome cây trồng nhằm phát triển cây chuyển gen không có marker chọn lọc. Một dòng lúa chuyển gen thể hiện gen β-glucuronidase (GUS) được chuyển nạp nhờ vi khuẩn Agrobacterium hoặc súng bắn gen với vector biểu hiện Cas9 và hai phân tử RNAs có tính chất dẫn dắt để xác định mỗi một đầu của gen GUS. 

Phân tích các dòng chuyển nạp có khả năng tìm thấy vị trí cắt ở tần suất thấp trong dòng tái sinh từ mô sẹo. Tuy nhiên, tần suất cắt bỏ trong các dòng thực vật cao hơn rất đáng kể, cho thấy hiệu quả chính xác của Cas9:gRNA ở cây tái sinh. 

Công nghệ làm loại trừ những chỉ thị chọn lọc ấy nhằm cắt bỏ một đoạn DNA mà không làm phát sinh đột biến, hệ thống Cas9:gRNA còn có thể là một công cụ rất hiệu quả tạo ra những cây không có marker. 

Đọc công bố trên Plant Cell, Tissue and Organ Culture.
Nguồn:www.isaaa.org