GS9 QUY ĐỊNH HÌNH DẠNG VÀ SỰ HÌNH THÀNH HẠT LÚA

Phân lập các gen qui định dạng hạt có thể giúp chúng ta rất nhiều trong cải tiến giống lúa tốt hơn. Do vậy, Dong-Sheng Zhao thuộc Đại học Dương Châu, Trung Quốc cùng với nhóm nghiên cứu gen GS9 (Grain Shape Gene on Chromosome 9) và vai trò của dạng hạt lúa. Muốn nghiên cứu gen này, nhóm nghiên cứu đã cho siêu biểu hiện gen GS9 và gen đột biến gs9 thông qua hệ thống CRISPR. Kết quả các dòng đột biến gs9 cho kiểu hình dạng hạt thon dài, trong khi siêu biểu hiện GS9 cho kiểu hình hạt tròn. 

Phân tích cho thấy  gen GS9 điều khiển dạng hạt bằng cách làm thay đổi sự phân bào. Protein GS9 còn được tìm thấy tương tác với  các họ protein ovate. Phân tích tương tác di truyền cho thấy những chức năng của gen  GS9 một cách độc lập với những gen khác đã được công bố trước đây về qui định dạng hạt lúa. Đưa thêm alen gs9 vào các giống lúa cao sản làm cải tiến đáng kể dạng hạt và kiểu hình hạt gạo (appearance) trắng. 

Kết quả cho chúng ta thấy một khả năng to lớn của gen gs9, đứng riêng một mình hay tương tác với gen khác điều khiển dạng hạt lúa và kiểu hình hạt khi cải tiến phẩm chất hạt của các giống lúa. 

Tham khảo thêm thông tin trên Nature Communications.
Nguồn: www.isaaa.org