CHỈNH SỬA BỘ GEN TRONG NÔNG NGHIỆP: PHƯƠNG PHÁP, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN TRỊ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (CAST) đã phát hành một bài báo có tựa đề Chỉnh sửa bộ gen trong nông nghiệp: Phương pháp, Ứng dụng và Quản trị. CAST giải thích rằng việc chỉnh sửa bộ gen là một phương pháp mới mạnh mẽ cho phép kiểm soát chưa từng có đối với vật liệu di truyền và tạo ra cơ hội cho những tiến bộ nhanh chóng ảnh hưởng đến thực hành nông nghiệp. Do đó, bài báo đề cập đến khái niệm bằng cách giải thích các chủ đề sau:
• cách chỉnh sửa bộ gen được thực hiện như thế nào,
• những loại chỉnh sửa nào có thể được thực hiện,
• quá trình liên quan đến nhân giống truyền thống và các phương tiện biến đổi di truyền khác,
• những hạn chế tiềm năng có thể phát sinh với phương pháp này, và
• những yếu tố hiện tại ảnh hưởng đến việc quản lý chỉnh sửa gen.

Mặc dù vẫn còn nhiều điều cần học, nhưng rõ ràng là sự phát triển thành công công nghệ chỉnh sửa bộ gen để cải thiện cây trồng và vật nuôi sẽ có lợi từ quy định có giá trị, hình thành trên cơ sở khoa học, khuyến khích cả về sự đổi mới và tính minh bạch. Nguồn thông tin mới cung cấp một nền tảng khái niệm và dựa trên tri thức cho các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức nghiên cứu công và tư, công nghiệp và công cộng.

Tải xuống bản sao từ CAST website.
Nguồn: www.isaaa.org