OGTR ÚC CẤP GIẤY PHÉP THỬ NGHIỆM LÚA MÌ GM

Văn phòng điều phối công nghệ gen của Úc (OGTR) đã cấp giấy phép cho Tổ chức nghiên cứu công nghiệp và khoa học khối thịnh vượng chung (CSIRO) cho phép khảo nghiệm lúa mì biến đổi gen (GM) đối với tính kháng bệnh gỉ sắt. Các khảo nghiệm theo Giấy phép ứng dụng DIR 162 sẽ được thực hiện từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 9 năm 2023 với các địa điểm được đề xuất tại Trạm thí nghiệm Ginninderra ở Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT) và Trạm nghiên cứu nông nghiệp Boorowa, Shire of Boorowa ở New South Wales với diện tích lên đến 1 ha mỗi năm.
Kế hoạch Đánh giá và Quản lý Rủi ro cuối cùng (RARMP) kết luận rằng khảo nghiệm này mang tới những rủi ro không đáng kể đối với con người và môi trường và không yêu cầu các biện pháp xử lý rủi ro cụ thể. RARMP đã hoàn thành, cùng với bản tóm tắt, một bộ câu hỏi và câu trả lời về quyết định này, bản sao giấy phép có sẵn trực tuyến từ trang DIR 162 trên OGTR website.
Nguồn: www.isaaa.org