HOÀN THÀNH GIẢI TRÌNH TỰ BỘ GEN CÂY MÍA ĐƯỜNG

Một nhóm nghiên cứu quốc tế được điều phối bởi Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Pháp (CIRAD) đã công bố trình tự bộ gen của cây mía.

Bộ gen của cây mía quá phức tạp đến mức các kỹ thuật giải trình tự thông thường đã được chứng minh là vô dụng. Nó chứa từ 10 đến 12 bản sao của mỗi nhiễm sắc thể, trong khi bộ gen của con người chỉ có hai. Điều này có nghĩa rằng cây mía là cây trồng chính cuối cùng được giải trình tự bộ gen.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một phát hiện được thực hiện trong CIRAD cách đây 20 năm: cấu trúc gen của lúa miến, rất giống với cấu trúc của cây mía. Olivier Garsmeur, nhà nghiên cứu của CIRAD và là tác giả chính của nghiên cứu, đã sử dụng bộ gen lúa miến như một khuôn mẫu để lắp ráp và chọn các đoạn nhiễm sắc thể của cây mía theo trình tự.

Theo nhóm nghiên cứu, bộ gen của cây mía rất phức tạp vì nhiều lý do:
• mức bội thể cao (số lượng lớn các bản sao của mỗi nhiễm sắc thể)
• thể lệch bội cao (số lượng bản sao thay đổi tùy thuộc vào loại nhiễm sắc thể)
• nguồn gốc của nhiễm sắc thể
• sự khác biệt về cấu trúc và tái tổ hợp nhiễm sắc thể.

Tham khảo thông tin trên CIRAD.
Nguồn: www.isaaa.org