AGRESEARCH KHẢO NGHIỆM CỎ RYEGRASS BIẾN ĐỔI GEN CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG CAO

AgResearch khảo nghiệm ryegrass chuyển hóa năng lượng cao biến đổi gen (HME) cho thấy nó có thể phát triển nhanh hơn tới 50% so với ryegrass thông thường, và có khả năng lưu trữ nhiều năng lượng hơn cho sự phát triển tối ưu của động vật, chống chịu hạn hán và tạo ra Ít hơn 23% khí mê-tan (đóng góp lớn nhất vào phát thải nhà kính của New Zealand) từ chăn nuôi.

Nghiên cứu được tài trợ bởi Chính phủ New Zealand và các đối tác trong ngành bao gồm cả DairyNZ. Mô hình cũng dự đoán rằng việc sử dụng ryegrass GM có thể dẫn giảm phát thải khí nitơ dođộng vật sử dụng thức ăn từ ryegrass cho năng lượng cao hơn, do đó tiết kiệm nitrat và giảm lượng khí thải nitơ oxit.

Khảo nghiệm phát triển ban đầu trong hai tháng được thực hiện vào năm ngoái, xác nhận tính phù hợp của các điều kiện cho sự phát triển của cây trồng GM. Thử nghiệm phát triển đầy đủ trong năm tháng hiện đang được tiến hành. Nếu những thử nghiệm này thành công, các nhà nghiên cứu sẽ áp dụng cho các thử nghiệm thức ăn chăn nuôi có thể được tiến hành trong thời gian hai năm.

Tham khảo thêm trên AgResearch.
Nguồn: www.isaaa.org