Công bố đánh giá toàn diện về an toàn môi trường của cây trồng BT hiện nay.

Một đánh giá toàn diện thực hiện bởi các nhà khoa học từ Thụy Sĩ và Hoa Kỳ đã tóm tắt các tài liệu hiện có về các cây trồng Bt trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên thực địa. Các tác giả, Jörg Romeis, Steven E. Naranjo, Michael Meissle và Anthony M. Shelton nhấn mạnh sự đóng góp của cây trồng Bt trong kiểm soát sinh học bảo tồn.
Bài báo đăng trên tạp chí Biological Control báo cáo rằng cây trồng Bt đã được trồng trên hơn 1 tỷ mẫu Anh trong hơn 20 năm qua và trên 100 triệu ha chỉ riêng trong năm 2017. Một mối quan tâm lớn liên quan đến công nghệ này là các protein có thể gây hại cho các sinh vật không phải mục tiêu, đặc biệt là các loài cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng như kiểm soát sinh học. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chứng minh rằng protein từ cây trồng Bt không gây hại cho thiên địch. Hơn nữa, cây trồng Bt hỗ trợ bảo tồn thiên địch và góp phần kiểm soát sinh học hiệu quả hơn cả sâu bệnh mục tiêu và thứ cấp và dẫn đến giảm sử dụng thuốc trừ sâu.

Bài viết kết luận rằng hiệu quả của cây trồng Bt trong việc kiểm soát sâu bệnh mục tiêu quan trọng là rất cao. Việc áp dụng quy mô lớn đối với cây trồng Bt ở một số nơi trên thế giới đã dẫn đến sự đàn áp trên toàn khu vực đối với các quần thể dịch hại mục tiêu có lợi cho cả những người nông dân áp dụng công nghệ này và những người không sử dụng công nghệ này.

Để biết thêm chi tiết, đọc bài báo trong Biological Control.
Nguồn: www.isaaa.org