SỰ KIỆN BÔNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC MỚI ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ở ARGENTINA

Bộ trưởng Luis Miguel Etchevehere của BộThương mại Nông nghiệp Quốc gia tại Argentina đã tuyên bố vào ngày 6 tháng 2 năm 2019 rằng họ đã cấp phép cho một sự kiện bông công nghệ sinh học mới. Thông báo được đưa ra trong cuộc họp của BanNăng lực cạnh tranh của Chuỗi bông.

Sự kiện bông GM mới, đã được phê duyệt ở Brazil, chịu được thuốc diệt cỏ ức chế HPPD (isoxaflutole và mesotrione) và thuốc diệt cỏ glyphosate. Nó sẽ cho phép nông dân kiểm soát tốt hơn các loại cỏ kháng thuốc diệt cỏ vì nó cho phép chúng xen kẽ giữa thuốc diệt cỏ với các chế độ hành động khác nhau. BASF sẽ thương mại hóa sự kiện mới.

Bộ trưởng Etchevehere cũng nhấn mạnh số lượng phê duyệt mà chính phủ Argentina hiện tại đã cấp trong 14 tháng qua. 12 sự kiện, bao gồm 35% tất cả các phê duyệt cây trồng công nghệ sinh học của Argentina, được thực hiện bởi chính quyền hiện tại. Ông nói rằng đây là phản ứng của chính phủ đáp lại sự chậm trễ trước đây về nhu cầu tích hợp di truyền và công nghệ sinh học vào cây trồng.

Xem thông cáo báo chí của Agroindustria để biết thêm chi tiết.
Nguồn: www.isaaa.org