ERS CÔNG BỐ BÁO CÁO VỀ PHÁT TRIỂN, ÁP DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGÔ CHỊU HẠN Ở MỸ

Một báo cáo mới được công bố bởi Dịch vụ nghiên cứu kinh tế của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA ERS) và tác giả Jonathan McFadden, David Smith, Seth Wechsler và Steven Wallander đã thảo luận về việc áp dụng và sử dụng ngô chịu hạn (DT) ở Hoa Kỳ.
Hạn hán là một trong những nguyên nhân quan trọng làm giảm năng suất và tổn thất trong nhiều thế kỷ. Ngô chịu hạn thông thường được giới thiệu thương mại tại Hoa Kỳ vào năm 2011, trong khi ngô biến đổi gen (GE) là vào năm 2013. Đa số ngô DT được trồng năm 2016 có một hoặc nhiều tính trạng GE như kháng thuốc diệt cỏ và / hoặc kháng côn trùng.

Báo cáo kết luận rằng hơn một phần năm diện tích ngô của Hoa Kỳ được trồng bằng ngô DT vào năm 2016. Ngô DT chỉ chiếm 2 phần trăm diện tích ngô trồng của Hoa Kỳ vào năm 2012, nhưng điều này đã tăng sản lượng ngô lên 22 phần trăm trong năm 2016. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng tốc độ áp dụng tương tự như việc áp dụng ngô chịu thuốc diệt cỏ vào đầu những năm 2000. Ít nhất 80 phần trăm mẫu ngô DT được trồng vào năm 2016 với hạt giống được nhân giống thông thường để chịu hạn, trong khi 20 phần trăm được trồng bằng hạt GE. Ở cấp quốc gia, 3 phần trăm của tất cả các mẫu ngô của Hoa Kỳ vào năm 2016 đã được trồng bằng hạt giống đã được biến đổi gen để chịu hạn.

Tham khảo và tải báo cáo trên ERS website.
Nguồn: www.isaaa.org