Đột biến OsNramp5 ảnh hưởng đến tích lũy Cd và các đặc điểm nông học trong lúa gạo

OsNramp5 là một gen quan trọng trong việc điều hòa Cadmium (Cd), Mangan (Mn) và các kim loại khác bởi các tế bào rễ lúa. Khi gen này bị suy yếu, nó có thể làm giảm sự tích tụ Cd trong lúa gạo, nhưng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng vẫn chưa được tìm hiểu. Do đó, các nhà nghiên cứu từ Đại học Nông nghiệp Hồ Nam và các đối tác đã phát triển ba đột biến lúa OsNramp5 với hàm lượng cadmium thấp bằng công nghệ CRISPR-Cas9.
Phân tích đột biến cho thấy các đột biến biểu hiện trình tự protein OsNramp5 bị lỗi. Các phân tích hàm lượng kim loại và nông học cho thấy Cd bị giảm và năng suất và chất lượng gạo cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, người ta cũng nhận thấy rằng với mức độ đột biến OsNramp5 giảm, ảnh hưởng của nó đối với sự tích lũy chlorenchyma Mn, năng suất và chất lượng cũng bị giảm. Tăng nồng độ Mn trong đất phục hồi các tính trạng năng suất và chất lượng.

Kết quả nghiên cứu cung cấp những hiểu biết mới về nguyên liệu mới để phát triển các giống lúa có nồng độ Cd thấp và chất lượng nông học cao cấp khi tiếp xúc với môi trường Cd cao.

Tham khảo thêm trên Frontiers in Plant Science.
 
Nguồn: www.isaaa.org