Tăng mức độ ZmACD6 giúp kháng lại bệnh than đen ở ngô (Corn Smut)

Phát triển tính kháng phổ rộng là một trong những mục tiêu chính của chọn giống cây trồng nhưng cần nghiên cứu thêm để làm rõ các cơ chế phân tử liên quan đến quá trình này. ACCELERATED DEELL6 (ACD6) trong Arabidopsis thaliana là thành phần chính của tính kháng phổ rộng. Tuy nhiên, vai trò của ACD6 vẫn chưa rõ ràng trong cây trồng. Do đó, các nhà khoa học và đối tác của Đại học Nông nghiệp Hà Bắc đã nghiên cứu một trong những gen giống ACD6 (ZmACD6) ở cây ngô bằng hệ thống CRISPR-Cas9.
Các đột biến ở ngô do CRISPR-Cas9 tạo ra bằng cách loại bỏ ZmACD6 cho thấy cây trồng có mức độ mẫn cảm với bệnh than cao hơn so với các loại cây dại. Họ cũng xác định một dòng ngô (SC-9) thể hiện mức độ biểu hiện ZmACD6 cao hơn, khả năng chống chịu tốt hơn đối với bệnh than và kích hoạt tính kháng.

Dựa trên những phát hiện, siêu biểu hiện của các gen giống ACD6 có thể là một cách tiếp cận thực tế để phát triển các giống cây trồng tốt hơn với khả năng kháng bệnh được cải thiện.

Tham khảo thêm trên Plant Signaling & Behavior.
 
Nguồn: www.isaaa.org