Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tuyển viên chức cho các đơn vị thành viên gồm: i) Viện Di truyền nông nghiệp; ii) Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm; iii) Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; iv) Viện Nghiên cứu Ngô. Tổ chức thi tuyển tại Hội đồng thi tuyển Viện Di truyền nông nghiệp. Thông tin chi tiết như sau:

 

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (Áp dụng cho các đơn vị):

     Người đăng ký dự tuyển phải đủ 18 tuổi trở lên và thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

II. MÔN THI TUYỂN DỤNG (Áp dụng cho các đơn vị):

 Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau:

 

TT

Môn thi

Nội dung thi

Hình thức thi

Thời gian thi (phút)

Thang điểm 100, hệ số

Ghi chú

1

Kiến thức chung

Khoản 2, Điều 7 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP

Viết

120

1

Tính điểm

2

Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

Theo chuyên ngành đơn vị tuyển dụng yêu cầu

Viết

180

1

Tính điểm

Thực hành

30

2

Tính điểm

3

Tin học

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT)

Trắc nghiệm

30

1

Điều kiện

4

Ngoại ngữ

Trình độ A2 (quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT)

Thi viết và trắc nghiệm

60

1

Điều kiện

Điều kiện miễn thi ngoại ngữ và tin học được quy định tại Điều 8 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

 III. NHU CẦU TUYỂN DỤNG (Riêng từng đơn vị):

1. Viện Di truyền nông nghiệp

- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

- Số lượng tuyển dụng: 26 người (Trong đó biên chế hưởng lương ngân sách năm 2015 là 23 người; Biên chế tự lo lương là 03 người).

- Yêu cầu điều kiện, chuyên ngành tuyển dụng: Trình độ Ngoại ngữ Anh A2, Tin học B và có kinh nghiệm làm việc thực tế về chuyên ngành tuyển dụng từ 3 năm trở lên. Riêng đối với vị trí làm việc tại Trạm thực nghiệm Văn giang, Hưng Yên  phải có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên và chuyên ngành Kinh tế phát triển phải có kinh nghiệm làm việc từ 4 năm trở lên về quản lý chuyển giao kỹ thuật nấm. Số lượng tuyển cụ thể như sau:

 

TT

Ngạch

Mã số

Tên chuyên ngành

Số lượng

Yêu cầu trình độ, chuyên môn, loại tốt nghiệp

Địa điểm làm việc

A

  Biên chế hưởng lương ngân sách

1

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Công nghệ sinh học

10

Thạc sĩ trở lên

Từ Liêm, Hà Nội

2

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Khoa học cây trồng

03

Thạc sĩ trở lên

Từ Liêm, Hà Nội

3

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Sinh học

02

Đại học trở lên, tốt nghiệp loại giỏi

Trạm Thực nghiệm, Văn Giang, Hưng Yên

4

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Sinh học

01

Thạc sĩ trở lên

Từ Liêm, Hà Nội

5

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Di truyền, Di truyền chọn giống

02

Thạc sĩ trở lên

Từ Liêm, Hà Nội

6

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Trồng trọt

01

Thạc sĩ trở lên

Từ Liêm, Hà Nội

7

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Bảo vệ thực vật

01

Thạc sĩ trở lên

Từ Liêm, Hà Nội

8

Kỹ sư (hạng III)

V.05.02.07

Kinh tế phát triển

01

Tiến sĩ

Từ Liêm, Hà Nội

9

Kế toán viên (hạng III)

06.031

Kế toán

02

Đại học trở lên

Từ Liêm, Hà Nội

B

  Biên chế tự lo lương

1

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Sinh học

02

Thạc sĩ trở lên

Từ Liêm, Hà Nội

2

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Khoa học cây trồng

01

Thạc sĩ trở lên

Từ Liêm, Hà Nội

Nội dung thi tuyển:

 a) Ngạch nghiên cứu viên (hạng III):

Môn kiến thức chung: Luật viên chức; Luật Lao động; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020; Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Di truyền nông nghiệp. Tiêu chuẩn ngạch nghiên cứu viên (hạng III).

Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Thi viết: Luật Khoa học công nghệ; Chọn tạo giống; Khoa học cây trồng; Sinh học và Công nghệ sinh học; Công nghệ tế bào; Phương pháp chuyển gen; phân tích chức năng gen; ứng dụng các kỹ thuật di truyền để tạo ra các giống cây trồng biến đổi gen; Bảo vệ thực vật;

+ Thi thực hành: Kỹ năng nghiên cứu về Chọn tạo giống; Khoa học cây trồng; Bệnh cây; Sinh học và và Công nghệ sinh học; Công nghệ tế bào; Phương pháp chuyển gen; phân tích chức năng gen; Ứng dụng các kỹ thuật di truyền để tạo ra các giống cây trồng biến đổi gen; Bảo vệ thực vật.

b) Ngạch kỹ sư (hạng III):

Môn kiến thức chung: Luật viên chức; Luật Lao động; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020; Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Di truyền nông nghiệp. Tiêu chuẩn ngạch kỹ sư (hạng III).

Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Thi viết:  Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 của Quốc hội; Kinh tế phát triển và Kinh tế nông nghiệp.

+ Thi thực hành: Kỹ năng chuyển giao công nghệ, phân tích kinh tế thị trường.

c) Ngạch kế toán viên (hạng III):

Môn kiến thức chung: Luật viên chức; Luật Lao động; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020; Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Di truyền nông nghiệp. Tiêu chuẩn ngạch kế toán (hạng III).

- Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Thi viết: Luật Kế toán, nghiệp vụ Kế toán

+ Thi Thực hành: Kỹ năng nghiệp vụ Kế toán.  

2) Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

- Số lượng tuyển dụng: 01 người

- Yêu cầu điều kiện chuyên ngành tuyển dụng: Ngạch nghiên cứu viên (hạng III) mã ngạch V.05.01.03 trình độ Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Công nghệ sinh học. Trình độ Ngoại ngữ Anh B, Tin học B, độ tuổi không quá 30, ưu tiên cán bộ nữ.

Nội dung thi tuyển:

Ngạch nghiên cứu viên (hạng III):

 - Môn kiến thức chung: Luật viên chức; Luật Lao động; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020; Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Tiêu chuẩn ngạch nghiên cứu viên (hạng III).

Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Thi viết: Luật khoa học công nghệ; Chọn tạo giống; Sinh học; Công nghệ sinh học; Công nghệ tế bào;  

+ Thi Thi thực hành: Kỹ năng nghiên cứu về Chọn tạo giống; Sinh học; Công nghệ sinh học; Công nghệ tế bào.  

3) Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

- Số lượng tuyển dụng: 01 người

  Yêu cầu ngạch Kế toán viên (06.031), trình độ Đại học, chuyên ngành Kế toán, Tin học B, chứng chỉ Ngoại ngữ Anh A2, có kinh nghiệm công tác về kế toán từ 3 năm trở lên, ưu tiên cán bộ nam.

- Nội dung thi tuyển:

  Ngạch kế toán viên (hạng III):

Môn kiến thức chung: Luật viên chức; Luật Lao động; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức VAAS;  Tiêu chuẩn ngạch kế toán viên (hạng III).

Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Thi viết: Nghiệp vụ kế toán, Luật kế toán;

Thi thực hành: Kỹ năng nghiệp vụ Kế toán.  

4) Viện Nghiên cứu Ngô

- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

- Số lượng tuyển dụng: 10 người (Trong đó biên chế hưởng lương ngân sách 02 người; biên chế tự lo lương là 08 người).

- Yêu cầu điều kiện chuyên ngành tuyển dụng: Anh A2, Tin học ứng dụng cơ bản, trình độ chuyên môn đào tạo chính quy. Tuổi đời không quá 35, có kinh nghiệm công tác 2 năm trở lên, sử dụng thành thạo một ngoại ngữ thông dụng. Số lượng tuyển cụ thể như sau:

 

TT

Ngạch

Mã số

Tên chuyên ngành

Số lượng

Yêu cầu trình độ, chuyên môn, loại tốt nghiệp

Địa điểm làm việc

A

  Biên chế hưởng lương ngân sách

1

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

Khoa học cây trồng

01

Đại học trở lên, tốt nghiệp loại Khá

Viện Nghiên cứu Ngô

2

Kế toán viên

06.031

Kế toán thanh toán

01

Đại học trở lên, tốt nghiệp loại Khá

Viện Nghiên cứu Ngô

B

  Biên chế tự lo lương

1

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

Nông học

01

Đại học trở lên, tốt nghiệp loại Trung bình Khá

Trung tâm NC và SX ngô Sông Bôi

2

Kỹ sư

V.05.02.07

Quản trị kinh doanh

01

Thạc sĩ trở lên

Trung tâm NC và SX ngô Sông Bôi

3

Kế toán viên

06.031

Kế toán thanh toán

02

Đại học trở lên, tốt nghiệp loại Khá

Viện Nghiên cứu Ngô và Trung tâm NC và SX ngô Sông Bôi

4

Kế toán viên

06.031a

Kế toán quyết toán

02

Cao đẳng trở lên, tốt nghiệp loại Khá

Viện Nghiên cứu Ngô và Trung tâm NC và SX ngô Sông Bôi

5

Chuyên viên

01.003

Quản lý dự án

01

Đại học trở lên, tốt nghiệp loại Khá

Viện Nghiên cứu Ngô

6

Chuyên viên

01.003

Quản trị kinh doanh

01

Thạc sĩ trở lên

Viện Nghiên cứu Ngô

- Nội dung thi tuyển:

a) Ngạch nghiên cứu viên (hạng III):

Môn kiến thức chung: Luật viên chức; Luật Lao động; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020; Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Ngô. Tiêu chuẩn ngạch nghiên cứu viên (hạng III).

Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Thi viết: Luật Khoa học công nghệ; Khoa học cây trồng; Nông học; Chọn giống; Bảo vệ thực vật;  

+ Thi thực hành: Kỹ năng nghiên cứu về Khoa học cây trồng; Nông học; Chọn giống; Bảo vệ thực vật.  

b) Ngạch kỹ sư (hạng III):

Môn kiến thức chung: Thi viết về Luật viên chức; Luật Lao động; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020; Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Ngô. Tiêu chuẩn ngạch kỹ sư (hạng III).

Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Thi viết: Luật chuyển giao công nghệ; Kinh tế phát triển, Quản trị kinh doanh;  Kinh tế nông nghiệp.

+ Thi thực hành: Kỹ năng chuyển giao công nghệ, quản lý kinh doanh.

c) Ngạch Chuyên viên (hạng III):

Môn kiến thức chung: Luật viên chức; Luật Lao động; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020; Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Ngô. Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên (hạng III).

Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Thi viết: Quản trị dự án; Quản trị kinh doanh; Quản lý hành chính nhà nước cơ bản.

Thi thực hành: Kỹ năng quản lý dự án; Quản lý kinh doanh; Quản lý hành chính nhà nước.   

d) Ngạch Kế toán viên (hạng III):

Môn kiến thức chung: Luật viên chức; Luật Lao động; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020; Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Ngô. Tiêu chuẩn ngạch kế toán viên (hạng III).

- Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Thi viết: Luật Kế toán, nghiệp vụ Kế toán

+ Thi Thực hành : Kỹ năng nghiệp vụ Kế toán.  

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC:

            - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

            - Bản sao giấy khai sinh

            - Đơn xin dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định của Nhà nước tại Thông tư số 15/2012TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

            - Bản sao văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Các văn bằng (bao gồm kết quả học tập), chứng chỉ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản gốc văn bằng để kiểm tra, đối chiếu;

            - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

            - Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007( trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

            - Bản sao giấy chứng nhận khác (nếu có)

            - Văn bản minh chứng đã có kinh nghiệm công tác trong ngành nghề tuyển dụng.

            - 02 ảnh 4cm x 6cm

            - 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

            - Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng kích thước 21 cm x 32 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gửi về Hội đồng tuyển dụng (không trả lại hồ sơ dự tuyển).

IV. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG:

            Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí tuyển dụng theo thông tư 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ:  260.000đ/hồ sơ.

V. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

            - Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển: từ  ngày  03/11/2015 đến ngày 23/11/2015 (trong giờ hành chính).

            - Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Di truyền Nông nghiệp, Đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

 

 VI. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, QUY ĐỊNH THI TUYỂN:

            - Thời gian và địa điểm phổ biến nội dung thi, quy định thi tuyển: Dự kiến hồi 9h00' ngày 25/11/2015 tại Hội trường 8.2, Nhà làm việc 9 tầng, Viện Di truyền Nông nghiệp, Đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. .

            - Thời gian, địa điểm thi tuyển: Dự kiến tháng 12/2015 tại Viện Di truyền Nông nghiệp.

Lưu ý:

            - Người dự thi tuyển phải đăng ký cụ thể chuyên ngành dự tuyển và đơn vị tuyển dụng.                                                   

            - Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ và lệ phí theo thời gian và địa điểm nêu trên, không nhận qua Bưu điện. Viện sẽ không trả lại hồ sơ khi thí sinh không trúng tuyển.

            - Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Di truyền Nông nghiệp (số điện thoại: 04. 38 363 532).

 

 Nơi nhận:

- Viện KHNN Việt Nam;

- Báo Nông nghiệp Việt Nam;

- Đăng  Website của Viện KHNNVN,

- Viện DTNN;

- Viện Nghiên cứu Ngô;

- Viện CLT-CTP;

- Lưu VT, TCHC.  

                  VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

                 PGS.TS Lê Huy Hàm