Tổ chức Hội nghị khoa học năm 2015

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các cán bộ khoa học Viện Di truyền Nông nghiệp      
 

Viện Di truyền nông nghiệp tổ chức Hội nghị khoa học nhằm rà soát định hướng nghiên cứu và đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học của viện với các thông tin cụ thể sau:
Thời gian tổ chức Hội thảo:  Dự định 2 ngày, từ  19 – 20 tháng 3 năm 2015.
Địa điểm: Hội trường 8.2;  
Thành phần tham dự: Tất cả các cán bộ khoa học của Viện, đại diện các tổ chức Quốc tế đang hoạt động tại Viện và các khách mời.
Danh sách báo cáo dự kiến: Theo phụ lục đính kèm.
Đề nghị CBCNV sắp xếp thời gian tham dự đúng giờ.