Hội thảo Quốc tế lần thứ 4 về hội nhập Khoa học và Công nghệ hướng tới Phát triển bền vững "Đa dạng sinh học, Công nghệ Thực phẩm và Nông nghiệp"

Thời gian: 27-28 tháng 11 năm 2015
Địa điểm: Viện Di truyền Nông nghiệp