Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC GIẢI TRÌNH TỰ GENOME CÂY DIÊM MẠCH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 15 tháng 2 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC KHẢO NGHIỆM CHUỐI BIẾN ĐỔI GEN KHÁNG TR4 KHU VỰC MIỀN BẮC TERRITORY, AUSTRALIA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 15 tháng 2 năm 2017 

ÁC NHÀ NGHIÊN CỨU XEM XÉT ÁP DỤNG KỸ THUẬT CHỈNH SỬA GEN ĐÍCH TRÊN CÂY DƯỢC LIỆU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 15 tháng 2 năm 2017 

LÚA CLIMATE-SMART GIÚP NÔNG DÂN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 2 năm 2017 

AUSTRALIAN OGTR PHÊ DUYỆT KHẢO NGHIỆM KHOAI TÂY BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 2 năm 2017 

SIÊU BIỂU HIỆN CỦA GEN TAOEP16-2-5B LÚA MÌ CHỊU NÓNG VÀ KHÁNG HẠN TRÊN ARABIDOPSIS

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 2 năm 2017 

PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN CÓ MỤC ĐÍCH BẰNG HỆ THỐNG CRISPR-CPF1

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 2 năm 2017 

MOZAMBIQUE TRỒNG THỬ NGHIỆM NGÔ BIẾN ĐỔI GEN LẦN ĐẦU TIÊN

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 01 tháng 03 năm 2017 

US EPA PHÊ DUYỆT BA GIỐNG KHOAI TÂY BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 01 tháng 03 năm 2017