Thông tin Công nghệ sinh học

BRAZIL CẤP PHÉP THƯƠNG MẠI HÓA CHO MÍA ĐƯỜNG BIẾN ĐỔI GEN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học Ngày 14 tháng 06 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH GEN KHÁNG BỆNH KHẢM LÚA MÌ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học Ngày 14 tháng 06 năm 2017 

TRÌNH TỰ GENOME CỦA TÁO ĐƯỢC CÔNG BỐ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 06 năm 2017 

TRUNG QUỐC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN TỪ HOA KỲ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 06 năm 2017 

LIÊN MINH MỚI TÌM CÁCH CẢI ĐẨY MẠNH CẢI TIẾN CÂY TRỒNG Ở CHÂU PHI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 06 năm 2017 

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH QTL NHIỆT CHO NĂNG SUẤT CỦ Ở KHOAI TÂY

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 06 năm 2017 

TỈ LỆ ĐÓI NGHÈO LẠI TĂNG CAO (FAO).

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 05 tháng 07 năm 2017