Thông tin Công nghệ sinh học

GEN ATNPR1 BIỂU HIỆN ĐẶC HIỆU MÔ Ở CÂY LÚA CHO KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH KHÔ VẰN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 6 năm 2016

KHẢO NGHIỆM CÀ TÍM BT Ở PHILIPPINES ĐỂ KIỂM SOÁT SÂU ĐỤC THÂN VÀ ĐỤC QUẢ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 6 năm 2016

PHÁT HIỆN BỐN GEN MỚI ĐỂ CẢI THIỆN LÚA GẠO

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 6 năm 2016

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CHUỐI BIẾN ĐỔI GEN CÓ THỜI GIAN BẢO QUẢN LÂU HƠN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 6 năm 2016

CÁC NHÀ KHOA HỌC GIẢI MÃ BỘ GEN CÂY CAO SU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 6 năm 2016

CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ TÌM RA CÁC GEN SINH TỔNG HỢP XANTHOPHYLL Ở CÂY CÓ MÚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 7 năm 2016