Thông tin Công nghệ sinh học

MIR172C VÀ NNC1 ĐIỀU KHIỂN SỰ PHÁT TRIỂN RỄ CÂY ĐẬU TƯƠNG KHI PHẢN ỨNG VỚI STRESS MẶN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 12 năm 2017 

TÁC ĐỘNG TOÀN CẦU CỦA VIỆC KHÔNG TRỒNG CÂY TRỒNG KHÁNG THUỐC DIỆT CỎ DO LỆNH CẤM GLYPHOSATE

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 12 năm 2017 

GEN THPP1 TRONG CÂY LÚA CHUYỂN GEN TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỐNG CHỊU STRESS KIỀM (ALKALI)

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 12 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC ẤN ĐỘ CHỈNH SỬA HỆ GEN CÂY CHUỐI BẰNG CRISPR-CAS9

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 12 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC CỦA CSIRO ĐÃ PHÁT TRIỂN LOẠI LÚA MÌ MỚI CÓ LƯỢNG CHẤT XƠ GẤP 10 LẦN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 12 năm 2017 

CHU TRÌNH TRUYỀN TÍN HIỆU MỚI GIÚP CÂY LÚA CHỐNG CHỊU LẠNH GIÁ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 12 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC SỬ DỤNG CRISPR ĐỂ CẢI BIÊN PROMOTERS VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 12 năm 2017 

IITA BẮT ĐẦU KHẢO NGHIỆM DIỆN HẸP SẮN CHUYỂN GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 01 năm 2018 
 

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TÌM THẤY CƠ CHẾ DI TRUYỀN CÓ THỂ LÀM TĂNG NĂNG SUẤT CÂY NGŨ CỐC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 01 năm 2018