Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MÍA ĐƯỜNG GM CÓ CÁC PROTEIN KHÁNG SÂU HÌNH KIM TỰ THÁP

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 03 năm 2018 

GEN NGÔ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG KHÁNG HẠN VÀ TĂNG NĂNG SUẤT HẠT Ở CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 03 năm 2018 

GẠO VÀNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN BỞI BỘ Y TẾ CANADA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 03 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC MEXICO PHÁT TRIỂN CÀ CHUA BIẾN ĐỔI GEN GIÚP GIẢM CHỨNG CAO HUYẾT ÁP

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 03 năm 2018 

BÁO CÁO: SẢN LƯỢNG NGÔ Ở PHILIPPINE TĂNG CHỦ YẾU LÀ DO SỬ DỤNG HÁT GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 03 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT HIỆN RA GEN KHÁNG NGẬP, HẠN VÀ SÂU BỆNH Ở CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 03 năm 2018 

SIÊU BIỂU HIỆN GEN SLMAPK1 LÀM TĂNG KHẢ NĂNG CHỊU HẠN Ở CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 28 tháng 03 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC CÔNG BỐ CÁC BỘ GEN HỌ ĐẬU TƯƠNG BỔ SUNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 4 năm 2018