Thông tin Công nghệ sinh học

KHẢO NGHIỆM CÂY HỌ CẢI BIẾN ĐỔI GEN VÀ CHỈNH SỬA GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 5 năm 2018

OSMTP11 LÀ GEN ĐIỀU TIẾT SỰ VẬN CHUYỂN MANGAN VÀ ĐIỀU HÒA NỘI CÂN BẰNG TRONG CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 5 năm 2018

ETHIOPIA PHÊ DUYỆT PHÁT HÀNH BÔNG BT VÀ CẤP GIẤY PHÉP ĐẶC BIỆT CHO NGÔ GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 6 năm 2018 

NÔNG DÂN ẤN ĐỘ SỬ DỤNG WHATSAPP VÀ FACEBOOK ĐỂ YÊU CẦU HẠT GIỐNG GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 6 năm 2018 

BÔNG CHUYểN GEN CHO PHÉP CHọN LọC PHÂN BÓN Để KIểM SOÁT Cỏ DạI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 6 năm 2018 

LÚA CHỈNH SỬA GEN VẬN CHUYỂN VI CHẤT HIỆU QUẢ HƠN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 6 năm 2018 

TAPSTOLĐIỀU KHIỂN CÁC TÍNH TRẠNG NÔNG HỌC QUAN TRỌNG CỦA CÂY LÚA MÌ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 6 năm 2018