Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CÁCH TIẾP CẬN MỚI ĐỂ BIỂN ĐỔI GEN CÂY NGÔ VÀ NGŨ CỐC KHÁC

Thông tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 9 năm 2016 

GIỐNG LÚA MÌ MỚI MANG CÁC GEN THẤP CÂY ĐẦY HỨA HẸN

Thông tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 9 năm 2016 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC NAM Á MỜI GÓP Ý CÔNG KHAI ĐỂ ỦNG HỘ MÙ TẠT BIẾN ĐỔI GEN

Thông tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 9 năm 2016 

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TẠO RA KHÁNG POTYVIRUS Ở ARABIDOPSIS BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CRISPR/CAS9

​Thông tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 9 năm 2016 

TREHALASE LÀ GEN ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN CỦA SINH TỔNG HỢP CHITIN CỦA MỌT ĐỎ

​​Thông tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 9 năm 2016 

ỦY BAN CHÂU ÂU PHÊ CHUẨN NGÔ BIẾN ĐỔI GEN CỦA SYNGENTA

​​​Thông tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 9 năm 2016