Thông tin Công nghệ sinh học

RNAI LÀM TĂNG TÍNH KHÁNG CỦA ĐẬU TƯƠNG ĐỐI VỚI BỆNH DO VIRUS

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 9 năm 2017 

GIỐNG LÚA MẠCH MỚI ĐƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỂ GIÚP GIẢM BỚT CHOLESTEROL

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 9 năm 2017 

BỘ GEN KHOAI LANG CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY KHOAI LANG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 9 năm 2017 

LYSIN MOTIF CÓ TRONG PROTEIN CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG CÂY BÔNG TỰ BẢO VỆ ĐỐI VỚI VERTICILLIUM DAHLIAE

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 9 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TẠI CAAS PHÁT TRIỂN BẮP CẢI BIẾN ĐỔI GEN KHÁNG SÂU TƠ (DIAMONDBACK MOTH)

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 9 năm 2017 

CRISPR-CAS9 TRONG ĐỘT BIẾN CÓ CHỦ ĐÍCH GEN SLMAPK3 LÀM GIẢM TÍNH CHỊU HẠN CỦA CÂY CÀ CHUA

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 9 năm 2017 

UGANDA THU HOẠCH THÊM MỘT VỤ THỬ NGHIỆM SẮN BIẾN ĐỔI GEN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 9 năm 2017 

NÔNG DÂN PHILIPPINE TRÔNG ĐỢI CÀ TÍM BT ĐƯỢC THƯƠNG MẠI HÓA

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 9 năm 2017 

GEN CỦA CÂY NHO DẠNG DẠI KHÁNG BỆNH PHẤN TRẮNG ĐƯỢC CHUYỂN VÀO CÂY NHO BIẾN ĐỔI GEN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 9 năm 2017 

CRY1AC TRONG CÂY CÀ CHUA ĐIỀU KHIỂN TÍNH KHÁNG SÂU VẼ BÙA (LEAF MINER) TRÊN LÁ

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 9 năm 2017