Thông tin Công nghệ sinh học

NIGERIA TIẾN TỚI THƯƠNG MẠI HÓA ĐẬU ĐŨA BT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 1 năm 2019

BÍ ẨN GEN NGÔ 58 TUỔI ĐÃ ĐƯỢC LÀM SÁNG TỎ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 1 năm 2019

CÔNG NGHỆ MỚI CHO THẤY NHỮNG ĐIỂM TÍCH CỰC VỀ CÁC CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 1 năm 2019

Agrobacterium –chuyển gen qua trung gian của hệ thống crispr / cas9 trong cà chua

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 1 năm 2019

Trung tâm John Innes áp dụng cho lúa mì biến đổi gen, khảo nghiệm CRISPR BRASSICA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 1 năm 2019

Nhà sinh học nữ của USDA ARS ẵm giải thưởng khoa học nông nghiệp và thực phẩm NAS

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 2 năm 2019