Thông tin Công nghệ sinh học

MỘT NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ NGHIÊN CỨU HỆ SINH THÁI CỦA CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN MỚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 7 năm 2016 

CÁC NHÀ KHOA HỌC CHIA SẺ NHỮNG THÀNH TỰU TRONG NGHIÊN CỨU GENOME CỎ LINH LĂNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 7 năm 2016 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA LỆNH CẤM GMO TRÊN TOÀN CẦU

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 27 tháng 7 năm 2016 

NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC QUỐC TẾ GIẢI TRÌNH TỰ BỘ GEN LÚA MẠCH 6000 NĂM TUỔI

​Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 27 tháng 7 năm 2016 

LIÊN MINH CHÂU ÂU PHÊ DUYỆT NHẬP KHẨU BA GIỐNG ĐẬU TƯƠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

​​Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 27 tháng 7 năm 2016