Thông tin Công nghệ sinh học

USDA FAS-GAIN BÁO CÁO SỰ TIẾN BỘ CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP Ở BANGLADESH

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 02 năm 2018 

NGHIÊN CỨU CỦA ĐỨC PHÂN TÍCH RỦI RO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ CÂY GM

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 02 năm 2018 

GEN LÚA LÀM TĂNG NĂNG SUẤT NGÔ; CŨNG CÓ TÁC DỤNG TƯƠNG TỰ CHO CÁC CÂY TRỒNG KHÁC

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 02 năm 2018 

RTD1 TRONG SINH TỔNG HỢP TOCOPHEROL VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÚA

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 02 năm 2018 

FAO VÀ OECD KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG NÔNG NGHIỆP

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 02 năm 2018 

SIÊU PHÂN TÍCH 21 NĂM DỮ LIỆU CHO THẤY LỢI ÍCH CỦA NGÔ BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 02 năm 2018 

GEN SHCIGT GIÚP CÀ CHUA CHỐNG CHỊU STRESS PHI SINH HỌC

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 02 năm 2018