Thông tin Công nghệ sinh học

FDA HOA KỲ CẤP PHÉP CHO TÁO FUJI ARCTIC®

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 02 tháng 5 năm 2019

CÁC NHÀ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ANTHOCYANIN TRONG DÂU ĐEN GOJI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 02 tháng 5 năm 2019

CÁC NHÀ KHOA HỌC CÔNG BỐ TRÌNH TỰ HỆ GEN LẠC CHÍNH XÁC NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI NAY

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 5 năm 2019

DỮ LIỆU GEN MỚI LÀM TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÔNG NGHỆ CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 5 năm 2019

CHẤT BÉO CÓ LỢI TỪ CÂY TRỒNG GM CÓ HIỆU QUẢ NHƯ DẦU CÁ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 5 năm 2019