Thông tin Công nghệ sinh học

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÚA CESIUM THẤP THÔNG QUA CRISPR-CAS

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 7 năm 2017 

CỔNG THÔNG TIN ĐƯỢC THIẾT LẬP ĐỂ TĂNG TỐC NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN TRONG THỰC VẬT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 7 năm 2017 

GEN MỚI TRONG NGÔ CÓ THỂ KHÁNG LẠI NHIỀU LOẠI BỆNH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 7 năm 2017  

NGA DỰ THẢO QUY ĐỊNH CHO THỨC ĂN CHĂN NUÔI BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 7 năm 2017  

LẮP RÁP MỚI CHO HỆ GEN LÚA MÌ CÓ ĐỘ TƯƠNG THÍCH CAO HƠN 10 LẦN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 2 tháng 8 năm 2017 

USDA APHIS THÔNG BÁO MỞ RỘNG VIỆC BÃI BỎ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÂY CẢI DẦU BIẾN ĐỔI GEN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 2 tháng 8 năm 2017 

NGHIÊN CỨU CHO THẤY NGÔ SMARTSTAX KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC SINH VẬT KHÔNG CHỦ ĐÍCH

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 2 tháng 8 năm 2017 

KENYA PHÊ DUYỆT KHẢO NGHIỆM NGÔ VÀ BÔNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 8 năm 2017 

NGHIÊN CỨU HỆ GEN CHO THẤY NGÔ THÍCH NGHI VỚI VÙNG CAO NGUYÊN TỪ 4.000 NĂM TRƯỚC

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 8 năm 2017