Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM RA TÍNH KHÁNG DI TRUYỀN ĐỐI VỚI BỆNH NẤM LÚA MÌ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 7 năm 2018

GS9 QUY ĐỊNH HÌNH DẠNG VÀ SỰ HÌNH THÀNH HẠT LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 7 năm 2018

CÁC NHÀ KHOA HỌC SỬ DỤNG CRISPR-CAS9 NHƯ MỘT HỆ THỐNG MIỄN DỊCH CỦA CÂY TRỒNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 7 năm 2018

CHỈNH SỬA BỘ GEN TRONG NÔNG NGHIỆP: PHƯƠNG PHÁP, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN TRỊ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 7 năm 2018

OGTR ÚC CẤP GIẤY PHÉP THỬ NGHIỆM LÚA MÌ GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 7 năm 2018

HOÀN THÀNH GIẢI TRÌNH TỰ BỘ GEN CÂY MÍA ĐƯỜNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 7 năm 2018

GEN ZMNBS25 CỦA CÂY NGÔ CÓ CHỨC NĂNG KHÁNG BỆNH CHO NHIỀU LOÀI CÂY TRỒNG KHÁC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 7 năm 2018

GẠO BIẾN ĐỔI GEN CÓ THỂ VÔ HIỆU HÓA HIV

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 1 tháng 8 năm 2018

AGRESEARCH KHẢO NGHIỆM CỎ RYEGRASS BIẾN ĐỔI GEN CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG CAO

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 1 tháng 8 năm 2018