Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC SẮP XẾP TRÌNH TỰ BỘ GEN CỦA KÊ VÀNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 2 năm 2019

CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ CÁCH THỰC VẬT ĐỐI PHÓ VỚI TÌNH TRẠNG THIẾU SẮT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 2 năm 2019

SẮN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHO HÀM LƯỢNG SẮT CAO HƠN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 2 năm 2019

HỆ THỐNG CRISPR-CAS9 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ CHỐNG LẠI VIRUS SÓC LÁ GÂY BỆNH TRÊN CHUỐI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 2 năm 2019

Công bố đánh giá toàn diện về an toàn môi trường của cây trồng BT hiện nay.

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 2 năm 2019

TÌM THẤY GEN CHỐNG LẠI MẦM BỆNH GỈ TRẮNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 2 năm 2019

Báo cáo của UN: Nạnđói ở châu Phi tiếp tục gia tăng

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 2 năm 2019

SỰ KIỆN BÔNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC MỚI ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ở ARGENTINA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 2 năm 2019

ERS CÔNG BỐ BÁO CÁO VỀ PHÁT TRIỂN, ÁP DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGÔ CHỊU HẠN Ở MỸ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 2 năm 2019