Thông tin Công nghệ sinh học

EFSA CÔNG BỐ Ý KIẾN KHOA HỌC CHO VIỆC PHÁT HÀNH THƯƠNG MẠI BÔNG BIẾN ĐỔI GEN GHB119

​​​Bản tin Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 10 năm 2016 

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG GEN PHYTOENE SYNTHASE 1 TRONG CÂY LÚA MÌ

​Bản tin Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 10 năm 2016 

KHOAI TÂY CHỈNH SỬA GEN KHÔNG BỊ THÂM TÍM ĐƯỢC THÔNG QUA ĐỂ THƯƠNG MẠI BỞI USDA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 11 năm 2016 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM RA GEN SGR GÂY RA THAY ĐỔI MÀU TRÊN LÁ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 11 năm 2016 

CÁC NHÀ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CHẤT DẪN PHÂN TỬ GIÚP CÂY KHÁNG HẠN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 11 năm 2016