Thông tin Công nghệ sinh học

USDA ĐỀ XUẤT CÁC QUY ĐỊNH TRONG LUẬT CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 01 năm 2017 

KỸ THUẬT DI TRUYỀN MỚI GIÚP THIẾT KẾ VÀ NGHIÊN CỨU CÁC HỆ THỐNG SINH HỌC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 01 năm 2017 

OGTR CHO PHÉP KHẢO NGHIỆM BÔNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 01 năm 2017 

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẤT MẶN ĐỐI VỚI SỰ BIỂU HIỆN GEN CRY1AC TRONG CÂY BÔNG CHUYỂN GEN BT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 1 tháng 2 năm 2017 

SỬ DỤNG CRISPR/CAS9 ĐỂ TÁCH CHÍNH XÁC NHỮNG GEN CHUYỂN CỦA CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 1 tháng 2 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TẠO RA CÔNG THỨC GEN CHO CÀ CHUA CÓ VỊ NGON HƠN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 2 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM KẾ HOẠCH ĐA DẠNG ĐỂ GIÚP NGÔ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 2 năm 2017 

CÁC NHÀ DI TRUYỀN HỌC PHÁT HIỆN CÁC MARKER KHÁNG VIRUS BỆNH SỌC LÚA MÌ MỚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 2 năm 2017 

NÔNG DÂN INDONESIA SẴN SÀNG ỨNG DỤNG NGÔ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 2 năm 2017