Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC TRUNG QUỐC HOÀN THÀNH GIẢI MÃ TOÀN BỘ HỆ GEN GIỐNG LÚA MÌ CỔ

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 6 năm 2019 

OSBZIP62CẢI THIỆN TÍNH CHỐNG CHỊU KHÔ HẠN VÀ OXY HÓA CỦA CÂY LÚA

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 6 năm 2019 

SỰ KẾT HỢP GIỮA VIRUS THỰC VẬT VÀ VIRUS CÔN TRÙNG SẼ GÂY HẠI NHIỀU HƠN CHO CÂY TRỒNG

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 6 năm 2019