Thông tin Công nghệ sinh học

CHO ĐẾN NAY HẦU HẾT CÁC BỘ GEN LÚA MÌ HOÀN CHỈNH VÀ CHÍNH XÁC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 04 năm 2017 

CHỈNH SỬA GENOME BẰNG CRISPR-CAS9 CÂY CẢI DẦU ĐA BỘI THỂ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 04 năm 2017 

ISAAA TRÌNH BÀY BÁO CÁO ỨNG DỤNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN ĐỊNH KỲ NĂM 2016 Ở BẮC KINH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 05 năm 2017 

HIỆP HỘI QUỐC TẾ CÔNG BỐ TRÌNH TỰ GENOME ĐẠI MẠCH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 05 năm 2017 

CADIR1 - GEN ĐIỀU TIẾT PHẢN ỨNG KHÁNG HẠN CỦA CÂY ỚT

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 05 năm 2017 

OGTR AUSTRALIA MỜI NHẬN XÉT CHO KHẢO NGHIỆM CAO LƯƠNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 05 năm 2017 

DEFRA CẤP PHÉP KHẢO NGHIỆM KHOA TÂY BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 05 năm 2017