Thông tin Công nghệ sinh học

BÁO CÁONổI BậT CủA USDA Về ĐổI MớI CÔNG NGHệ

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 12 tháng 12 năm 2018

LÚA MÌ BIếN ĐổI GEN PM3E CHO THấY TÍNH KHÁNG CAO ĐốI VớI BệNH PHấN TRắNG

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 12 tháng 12 năm 2018

CRISPR-CAS9 CHO THấY VAI TRÒ CủA SLPHO1;1 TRONG DINH DƯỡNG PHốT PHÁT CủA CÂY CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 12 tháng 12 năm 2018

Các nhà khoa học khám phá ra cách làm cho cây lúa nhân đôi giống hệt thông qua hạt giống

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 19 tháng 12 năm 2018

NHậT BảN CÓ THể CHO PHÉP BÁN THựC PHẩM CHỉNH SửA Bộ GEN

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 19 tháng 12 năm 2018

CRISPR-CAS9 ĐƯợC Sử DụNG TRONG CHỌN GIốNG DÒNG LÚA INDICA CMS WX209A DẻO

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 19 tháng 12 năm 2018